Arnhem, 30 april 2021

Islamitische Begraafplaatsen Nederland (IBN) is een moskeegenootschap, zoals bedoeld in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, welke in 2020 is opgericht. Daarmee is IBN het eerste moskeegenootschap in Nederland dat zich zal richten op islamitische begraafplaatsen.

In de komende jaren zullen verspreid door Nederland (regionale) begraafplaatsen worden aangelegd waarop moslims eeuwige grafrust kunnen vinden. Hiermee wordt een grote wens van de moslimgemeenschap ingewilligd: een eigen begraafplaats conform de islamitische richtlijnen. De eerste begraafplaats zal worden aangelegd in Gelderland en wordt in de loop van 2021 geopend. Plannen voor andere provincies zijn in ontwikkeling.

De moslims in Nederland hebben behoefte om in Nederland begraven te worden met inachtneming van de islamitische voorschriften omtrent het begraven worden. Als IBN gaan we hierin een actieve en leidende rol spelen in samenwerking met de lokale gemeenschap, overheidsinstanties en professionele partijen, waarbij we inspelen op de wensen en behoeften van de moslimgemeenschap. Daarbij streven we na om de islamitische begraafplaatsen duurzaam te integreren in de natuur conform een hoogwaardig kwaliteitskeurmerk.

Tekort aan islamitische begraafplaatsen

Voor de bijna 1 miljoen moslims in Nederland is bijna geen begraafplaats te vinden. Moslims werden tot voor kort vooral in de landen van oorsprong begraven. Door de verdere integratie en versneld door de corona epidemie die reizen onmogelijk maakt is de vraag naar specifieke islamitische begraafplaatsen explosief gestegen. Maar Nederland is hier niet op ingericht, omdat eeuwige grafrust niet beschikbaar is. Veel gemeenten hebben aangegeven dat zij dit wel mogelijk willen maken. De omvang en de urgentie van het tekort hebben IBN doen besluiten zelf het initiatief te nemen een aantal grote, regionale begraafplaatsen te gaan ontwikkelen. Daarbij werkt IBN nauw samen met de gemeentelijke en provinciale overheden.

Eeuwige grafrust in natuurrijke omgeving

Moslims willen begraven worden op een rustige en sobere plek, het liefst omgeven door de natuur. Moslims zijn allen gelijk en hebben daarom allemaal eenzelfde graf, zonder veel decoratie. IBN kiest, mede gelet op deze specifieke islamitische wensen, voor het creëren van begraafplaatsen in eigen hand. IBN realiseert zich ook dat grond in Nederland schaars is en dat de kosten van eeuwige grafrust hoog zijn. Vandaar dat IBN ervoor kiest om begraafplaatsen te creëren die eeuwige grafrust garanderen, maar op de lange termijn (20 jaar na de laatste begrafenis) de natuur de ruimte geven. In deze natuur zullen nog wel markeringen blijven, maar de natuur krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. Op deze wijze dragen de overledenen bij aan de natuurontwikkeling, die ook in Nederland hoge prioriteit heeft.

IBN draagt ook zorg voor de inrichting en het onderhoud van de begraafplaatsen en zal de nabestaanden begeleiden. Daarnaast streeft IBN om binnen 24 uur begravingen mogelijk te maken.

Nadere informatie over de lopende ontwikkelingen, locaties, tarieven – en meer – volgt snel op onze website en op onze sociale media-kanalen.

Voor vragen kunt u contact opnemen via: info@ib-nederland.nl

Het bestuur van IBN,

Namens haar de voorzitter,

M. El Haddad