Arnhem, 29 december 2021

Islamitische Begraafplaatsen Nederland (IBN), het moskee-genootschap dat namens de brede moslimgemeenschap begraafplaatsen wil ontwikkelen, en Iman Stratenus, namens een aantal natuurontwikkelaars, zijn verheugd dat het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Arnhem hun visie voor het creëren van een islamitische natuurbegraafplaats in het buitengebied van de stad willen steunen.

Deze begraafplaats zal, zodra de bestemming is gewijzigd, worden ontwikkeld voor de grote moslimgemeenschap van Arnhem en de regiogemeenten, zodat die eindelijk op een respectvolle manier eeuwige grafrust in Nederland kan vinden. De begraafplaats zal uitdrukkelijk conform de islamitische richtlijnen worden gerealiseerd.

Tekort aan islamitische begraafplaatsen

Voor de 1 miljoen moslims in Nederland is bijna geen begraafplaats te vinden. Moslims met een migratieachtergrond werden tot voor kort vooral in de landen van oorsprong begraven. Door de verdere integratie en versneld door de corona-pandemie die reizen onmogelijk maakte is de vraag naar specifieke islamitische begraafplaatsen explosief gestegen. Maar Nederland is hier nog niet goed op ingericht, omdat begraven met eeuwige grafrust niet of nauwelijks beschikbaar is. Veel gemeenten hebben aangegeven dat zij dit wel mogelijk willen maken, maar in de praktijk is dit niet eenvoudig. De omvang en de urgentie van het tekort hebben IBN en de natuurontwikkelaars doen besluiten het initiatief te nemen een begraafplaats in eigen beheer te gaan ontwikkelen en exploiteren. De steun van de Gemeente Arnhem en de provincie Gelderland is daarbij van groot belang.

Eeuwige grafrust en natuurontwikkeling

Moslims willen begraven worden op een rustige en sobere plek, het liefst omringd door natuur. Moslims zijn allen gelijk en hebben daarom allemaal eenzelfde graf, zonder veel decoratie.

IBN realiseert zich ook dat grond in Nederland schaars is en dat de kosten van eeuwige grafrust hoog zijn. Daarbij komt dat in de Islam respectvolle omgang met de natuur een groot goed is. De samenwerking met de natuurontwikkelaars, vertegenwoordigd door Iman Stratenus, is dus een logische. Samen werd gezocht naar een stuk grond dat omgezet kon worden van intensieve landbouw naar natuur. De akker in Arnhem-Noord is een maisakker die gelegen is tegen een (Natura 2000) bos, dat zeer gevoelig is voor de grote stikstofdepositie van zowel de landbouw als de nabijgelegen A12. Door het aanleggen van de begraafplaats met eeuwige rust en het daarop aanleggen van mooie natuur, worden dus meerdere problemen tegelijkertijd aangepakt.

Het concept ‘islamitische natuurbegraafplaats’ is nieuw: de begraafplaats wordt volledig in overeenstemming met de islamitische richtlijnen ingericht in een natuurlijke habitat. Zo worden de graven behoorlijk gemarkeerd door middel van een klein zandheuveltje en een grafsteen, in combinatie met het aanleggen van bomen, planten en kruidenmengsels. Het paviljoen, de paden, en de grafvelden worden ook geheel duurzaam ontwikkeld. De begraafplaats wordt verder op natuurlijke wijze omheind en professioneel in beheer genomen. De begraafplaats draagt zo bij aan de schoonheid van het landschap, het verbeteren van het milieu en de biodiversiteit.

Een begraafplaats voor de lange termijn

De omvang van de begraafplaats (er is ruimte voor zo’n 16.000 graven), de rustige ligging en de aanleg van mooie natuur vormen een garantie voor eeuwige grafrust. Tevens maakt deze aanpak een redelijke grafprijs mogelijk, iets dat ook heel belangrijk is voor de moslimgemeenschap. Als de begraafplaats over vele jaren vol is, zal de grond met een opgebouwd fonds tot in lengte van dagen kunnen worden onderhouden als een unieke plek in prachtige natuur.

Vervolg

De initiatiefnemers werken nu intensief samen met de Gemeente Arnhem voor het wijzigen van de bestemming. Het streven is om de bestemmingswijziging voor de zomer 2022 te finaliseren. Met de Branchevereniging Islamitische Uitvaartondernemingen Nederland (BIUN) wordt behoorlijk samengewerkt om de natuurbegraafplaats in overeenstemming met de Islamitische richtlijnen op te leveren. Hiervoor is een werkgroep opgericht, bestaande uit de initiatiefnemers en leden van de branchevereniging. Ook met de buren van het perceel (de eigenaar van het bos, de golfbaan en het Postillion Hotel) wordt constructief samengewerkt. Verder beschikken de initiatiefnemers over een goed netwerk van grootgrondbezitters in de natuur, die bereid zijn om hetzelfde unieke concept als in Arnhem te faciliteren. Tot slot zullen er meerdere regionale informatiedagen worden georganiseerd voor de moslimgemeenschap om het proces en de visie nader af te stemmen.

Appèl op gemeentes

IBN en de natuurontwikkelaars doen een beroep op de gemeentes om ook op andere plekken in Nederland dergelijke omvangrijke Islamitische natuurbegraafplaatsen te faciliteren. Khaled Mouhouti van IBN: “We zien in verschillende gemeentes dat initiatieven worden genomen om voor de lokale moslimgemeenschap een algemene begraafplaats te realiseren met eeuwige grafrust. Dat brengt hoge kosten met zich mee en begraafplaatsen zullen snel vol raken. We roepen gemeentebesturen op om de handen ineen te slaan en te gaan voor grotere, natuurlijke oplossingen. We zien dat voor de regio Arnhem een oplossing wordt geboden voor de lange termijn.”

Iman Stratenus vult aan: “Dat is een win-win situatie voor iedereen: voor de moslimgemeenschap die een respectvolle, mooie en betaalbare plek wil hebben met eeuwige grafrust volgens eigen gebruiken. Voor de gemeente die geen hoge prijzen wil vragen of grote verliezen wil dragen op de natuurontwikkeling in Nederland. De natuurbegraafplaats draagt in belangrijke mate bij aan de biodiversiteit. Zo maken we iets moois van een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen.”